Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κάθε έτος 200 περίπου φοιτητές.
Σκοπός του Τμήματος είναι:


• Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας, από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγο¬ντες που την επηρεάζουν.
• Να μελετά τους χαρακτηριστικούς τρό¬πους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
• Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό.
• Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) χρόνια και χωρίζονται σε οκτώ (8) ακα¬δημαϊκά εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τέσσερα (4) διαφέρουν, ανάλογα με την κατεύθυνση (Ιστορίας ή Εθνολογίας) που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτη¬τές υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία.
Στο Τμήμα λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 117 τίτλους ελληνικών και 138 τίτλους ξένων περιοδικών, 14.800 τόμους βιβλίων και συλλογή σπανίων βιβλίων που αριθμεί 1.000 και πλέον τόμους. Οι βάσεις εισαγωγής της σχολής από το 2000 είναι: 2000:15415, 2001:12834, 2002:11826, 2003:12209, 2004:11962, 2005:11837, 2006: 12643

Δεν υπάρχουν σχόλια: